Vår verksamhet 

Arbetarrörelsen arkiv i Skåne är en ideell förening som har varit verksam i Malmö sedan 1941. Vi hyser en av Södra Sveriges mest omfattande samlingar av Arbetarrörelsehistoria i våra arkivlokaler i ABF-huset Mosaiken. 

Förutom att se över våra ständigt växande samlingar av donationer och deponerat material från våra medlemsorganisationer, förser vi forskare med hjälp att navigera i våra omfattande samlingar, annordnar folkbildande föreläsningar samt bjuder in till visningar. 


Är du intresserad av att veta mer eller på något sätt samarbeta med oss, är du hemskt välkommen att höra av dig  på:

040-125056 eller

info@aarkiv.se Styrelse

Ordförande

Kim Grahn


V. Ordförande

Roger Johansson


Kassör

Gert Jacobsson

Medarbetare

Arkivets historia


Arbetarrörelsens arkiv i Skåne grundades 1941, under namnet Arbetarrörelsens kulturhistoriska förening, på initiativ av Skånes SSU-distrikt. Syftet var att bevara och tillgängliggöra arbetarrörelsens material av såväl politisk, som facklig och kulturell karaktär. Som ett av huvudargumenten angavs att den dåtida hembygdsrörelsen, vars uppgift bland annat var att bevara lokalt material, hade antagit en mer konservativ inriktning och föga intresserade sig för den omfattande arbetarrörelsens gärning. Dessutom hade det ända sedan 1902 existerat ett arbetarrörelsearkiv i Stockholm som behövde kompletteras med regionala dylika för att kunna föra ut kunskaper om rörelsen och enklare samla in lokalt material. Organisatoriskt sett instiftades ett centralarkiv i Malmö med uppgift att uppmuntra och stödja ytterligare arkiv runt om i Skåne, vilket snart också blev fallet. I år är det alltså 80 år sedan arkivet grundades, och verksamheten är mer aktiv än någonsin. Nedan följer en kort sammanfattning av arkivets mer samtida verksamhet.


· Föreningen, som i början av 2000-talet antog sitt nuvarande namn, Arbetarrörelsens arkiv i Skåne, drevs, och drivs alltjämt, med pengar från de olika medlemsorganisationerna samt ett kulturstöd från Malmö stad.

· Länge var verksamheten belägen i Folkets hus i Malmö. Men år 2008 flyttade vi till nyrenoverade lokaler i ABF:s hus Mosaiken på Porslinsgatan i Malmö. I samband med denna flytt tillkom ett samarbete med Malmö stadsarkiv, varpå en av staden anställd professionell arkivarie placerades på arkivet.


· I nuläget har arkivet 104 medlemsorganisationer och 93 enskilda medlemmar.


· Verksamheten är sedan 2008 betydligt mer omfattande än tidigare och inbegriper samarbeten med Malmös och Lunds universitet, Malmö stadsarkiv, Centrum för

arbetarhistoria, Arbetshistoriska seminariet, Institutet för studier i Malmös historia med flera.


· Varje år arrangeras omfattande program med föreläsningar och annan folkbildningsverksamhet. Sedan 2013 har över 50 programpunkter ägt rum utifrån olika teman och rubriker. T ex arrangerade vi under ett år enbart föreläsningar på temat ”Kvinnor och radikalitet” och under ett annat år utifrån temat ”Rösträtten 100 år”.


· De senaste åren har även mycket tid använts till att digitalisera arkivets samtliga arkivförteckningar som löpande blir sökbara i Riksarkivets databas ARKIS och Kungliga bibliotekets Nationell Arkivdatabas (NAD).


· Arkivverksamheten leds i nuläget av en arkivarie som även är disputerad historiker varpå ytterligare forskningsprojekt med utgångspunkt i arkivets material kommer kunna genereras.